مسئولیت‌های چین برای دستیابی به راه‌حل سیاسی جنگ اوکراین


تهران- ایرنا- پایگاه خبری شین هوا در گزارشی به جنگ اوکراین پرداخته است که بیش از یک سال از آغاز آن می گذرد و اکنون این جنگ به بحرانی فزاینده در جهان تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047236/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86