کشورهای فقیر در «تله لفاظی» آمریکا افتاده‌اند نه «تله بدهی» به چین


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد کشورش،‌ منشاء «تله‌های بدهی» برای کشورهای آفریقایی نیست، بلکه «تله لفاظی» سیاستمداران آمریکایی و غربی درباره کمک به آفریقا و کشورهای در حال توسعه، کاملا در معرض دید قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079172/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87