کشف تازه چینی‌ها برای دور زدن تحریم تراشه‌ای آمریکا


تهران- ایرنا- دانشمندان چینی راهی برای تولید انبوه تراشه‌های نوری یافته‌اند تا محدودیت‌های آمریکا برای جلوگیری از دسترسی پکن به فناوری نوین تراشه‌ها را دور بزند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85475306/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7