کره شمالی: روابط با روسیه سنگری قدرتمند برای حفظ صلح است


تهران- ایرنا – یک مقام رسمی کره شمالی گفت روابط میان این کشور با روسیه سنگری قدرتمند برای حفظ صلح و بازدارندگی از تهدیدهای نظامی امپریالیست هاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244211/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA