کره شمالی در آغاز سال ۲۰۲۳ آزمایش موشکی انجام داد


تهران- ایرنا- رسانه‌ها گزارش دادند که کره شمالی در اولین ساعات سال جدید یک موشک کوتاه برد بالستیک شلیک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985228/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF