کره شمالی حرفهای بلینکن در چین درباره پیونگ یانگ را محکوم کرد


تهران- ایرنا – کره شمالی ضمن هشدار مبنی بر اقدام متقابل قوی در برابر هرگونه اقدام نظامی آمریکا، حرفهای آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا در سفر اخیرش به چین درباره پیونگ یانگ را به شدت به باد انتقاد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149616/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF