کره جنوبی قدرت موشکی خود را به نمایش گذاشت


تهران – ایرنا – کره جنوبی اولین رژه نظامی در مقیاس بزرگ خود طی یک دهه اخیر را با به نمایش گذاشتن تسلیحات مختلف از جمله موشک های بالستیک و بالگردهای تهاجمی، در سئول آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239119/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA