کره جنوبی: حمله روسیه به اوکراین، کره شمالی را جسورتر کرده است


تهران- ایرنا- پارک جین وزیر امورخارجه کره جنوبی گفت که حمله روسیه به اوکراین، کره شمالی را جسورتر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033873/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA