کره جنوبی از احتمال کمک تسلیحاتی به اوکراین خبر داد


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی گفت کشورش ممکن است بتواند کمک های بشردوستانه بیشتر و پشتیبانی مالی درصورت حمله گسترده به شهروندان این کشور را تامین کند و در صورت لزوم ممکن است حمایت های تسلیحاتی نیز از این کشور را در دستور کارش قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087574/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF