کره‌شمالی، کره‌جنوبی را به مقابله نظامی تهدید کرد


تهران – ایرنا – کره‌شمالی نسبت به مقابله نظامی با همسایه جنوبی خود هشدار داد و اعلام کرد این موضوع بعد از تعلیق شدن توافق‌نامه نظامی میان دوکشور که با هدف جلوگیری از اقدامات خصمانه تنظیم شده بود، غیرقابل اجتناب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312759/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF