کاهش جمعیت کره جنوبی در ۲۰۲۲ برای سومین سال متوالی


تهران- ایرنا- داده‌های آماری دولت کره جنوبی نشان می‌دهد کاهش جمعیت این کشور برای سومین سال متوالی در سال گذشته ادامه یافته و همچنین تعداد افراد مجرد در این کشور به نزدیک ۱۰ میلیون نفر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998965/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C