کارشناسان چینی: کلید پایان جنگ اوکراین، در دست آمریکا و اروپاست


تهران – ایرنا – کارشناسان چینی حوزه مسائل بین المللی معتقدند عامل طولانی شدن جنگ اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا هستند و کلید پایان این جنگ نیز در دستان غربی هاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976856/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA