کاخ سفید، همکاری با کره جنوبی و ژاپن را شاهکاری کلیدی دانست


تهران- ایرنا- کاخ سفید با تشریح دستاوردهای توافق سه جانبه با کره جنوبی و ژاپن، از این همکاری به عنوان یک شاهکار کلیدی در استراتژی هند و اقیانوسیه نام برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385152/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA