ژاپن در یک قدمی رهاسازی پساب اتمی فوکوشیما/ کیشیدا: ایمنی، اولویت نخست است


تهران- ایرنا – فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن امروز یکشنبه در دیدار از نیروگاه فوکوشیما متصدیان این نیروگاه را ترغیب کرد در زمینه رهاسازی پساب های آلوده به مواد رادیواکتیو فوکوشیما ایمنی در انجام مراحل این کار را در اولویت قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204268/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA