ژاپن به ثبت روز پیروزی علیه این کشور در تقویم روسیه اعتراض کرد


تهران- ایرنا – ژاپن به تصمیم روسیه برای اعلام روز ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) در تقویم این کشور به عنوان روز پیروزی علیه نظامیان ژاپن اعتراض کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151574/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF