ژاپن؛ نگران حملات پیشدستانه، در اندیشه اقدامات بازدارنده


تهران- ایرنا- منابع دولتی ژاپن می گویند پیشنهاد ژاپن برای دستیابی به قابلیت حمله به پایگاه دشمن، این کشور را از انجام حملات پیشدستانه منع می کند؛ موضوعی که قوانین بین المللی را نقض می کند و توان کشور برای انجام ضدحمله به حداقل می رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940455/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87