چین جاسوس آمریکایی را به حبس ابد محکوم کرد


تهران- ایرنا- چین دوشنبه یک شهروند ۷۸ ساله آمریکایی را به اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111655/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF