چین: با اقدام یکجانبه ژاپن برای رهاسازی پساب نیروگاه فوکوشیما مخالفیم


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در واکنش به آغاز دور دوم رهاسازی پساب مواد رادیواکتیو نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن به اقیانوس اعلام کرد که پکن قویا با این اقدام یکجانبه توکیو مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249013/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7