چین با ازسرگیری پرواز مسافربری بین پکن و پیونگ یانگ موافقت کرد


تهران -ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین از موافقت برنامه ازسرگیری پرواز مسافربری بین پکن و پیونگ یانگ خبر داد


منبع: https://www.irna.ir/news/85205663/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF