پکن چند شرکت‌ آمریکایی را در رابطه با فروش تسلیحات به تایوان تحریم کرد 


تهران – ایرنا– چین تحریم‌هایی را علیه دو شرکت آمریکایی به دلیل فروش تسلیحات به تایوان اعلام کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85229297/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86