پسر رئیس جمهور سابق چین، معاون وزیر شد


تهران – ایرنا – «هو هایفنگ» پسر هو جین تائو رئیس‌جمهور سابق چین، توسط کابینه این کشور به عنوان معاون وزیر امور مدنی منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85356249/%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF