پرتاب فضاپیمای شن جوئو ۱۶ به فضا/ ایستگاه فضایی چین در انتظار فضانوردان جدید


تهران- ایرنا- چین، سفینه فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو ۱۶ را با موفقیت به فضا پرتاب کرد و سه فضانورد را برای یک ماموریت پنج ماهه به ایستگاه فضایی خود فرستاد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126344/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A6%D9%88-%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1