وعده رئیس جمهوری کره جنوبی به احیای صادرات


تهران- ایران – رئیس جمهوری کره جنوبی وعده داد این کشور را بار دیگر به ۵ کشور اول صادرکننده جهان تا سال ۲۰۲۶ تبدیل خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961536/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA