واکنش چین به تحریم های جدید واشنگتن؛ آمریکا حق ندارد به عنوان پلیس جهانی عمل کند


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه چین در واکنش به تحریم های جدید اعمال شده توسط واشنگتن اعلام کرد که آمریکا حق ندارد به عنوان “پلیس جهانی” عمل کند و از حقوق بشر به عنوان بهانه برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965658/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86