همکاری چین و آفریقا بر جهان تاثیر می گذارد


تهران- ایرنا – چین با تبدیل شدن به یکی از منابع مهم سرمایه گذاری در آفریقا، در حال تامین بخش بزرگی از منابع مالی به شکل فوری است که آفریقا برای توسعه به آن نیاز دارد و این همکاری بر جهان تاثیر خواهد گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233454/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF