همکاری های بخش انرژی چین و عراق توسعه می یابد


تهران-ایرنا-نماینده شرکت نفتی چین در خاورمیانه در حاشیه نمایشگاه نفت عراق گفت: همکاری های توسعه بخش انرژی پکن-بغداد تحت چارچوب ابتکار «یک پهنا-یک جاده» در راستای ارتقای سطح اقتصادی این کشور، گسترش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225569/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF