همکاری برد-برد، نسخه چینی برای نظم نوین جهانی


تهران – ایرنا – «شازیه انور چیما»، تحلیلگر پاکستانی، می گوید: در غیاب سیاست های شکست خورده آمریکا در منطقه، چین به جای اتحاذ سیاست مطالبه گرانه، همکاری برد-برد را مبنای تعامل خود با کشورهای منطقه قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123051/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C