همسایه خوب یا تهدید امنیتی؟ سینگال‌های متناقض ژاپن به چین


تهران-ایرنا- تحلیلگران چینی، سیاست‌های ژاپن نسبت به چین را مبهم و متناقض عنوان می‌کنند و معتقدند احیای روابط راهبردی دو جانبه پس از پنج‌سال اگر چه مطلوب است، اما تاکید بیهوده توکیو مبنی بر تهدید از سوی پکن، تاثیر مثبت سیاست احیای مناسبات را از بین می‌برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85451912/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86