هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک منزوی کردن چین توسط غرب


تهران- ایرنا- یک تحلیلگر سیاسی در واکنش به پیام تند گروه ۷ به چین در جریان نشست این هفته در ژاپن، هشدار داد که منزوی کردن پکن غیرممکن و خطرناک خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119348/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8