هراس آمریکا از چین؛ ادعای جاسوسی از واشنگتن از پایگاهی در کوبا  


نیویورک – ایرنا- یک مقام دولت آمریکا ادعا کرد که چین از پایگاهی در کوبا برای جاسوسی از آمریکا استفاده می کند که “این موضوعی است که دولت کنونی آمریکا آن را به ارث برده است.”


منبع: https://www.irna.ir/news/85136222/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7