نماینده ویژه چین در امور اوراسیا با معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرد


تهران – ایرنا – نماینده ویژه چین در امور اوراسیا که به مسکو سفر کرده تا دور دوم «دیپلماسی شاتل» در زمینه جنگ اوکراین را آغاز کند، با معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406989/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1