نظارت کارشناسان کره جنوبی بر عملیات رهاسازی پساب فوکوشیما


تهران – ایرنا – سه کارشناس امنیت هسته ای کره جنوبی امروز یکشنبه کشور خود را به مقصد ژاپن ترک کردند تا روند عملیات رهاسازی پساب نیروگاه فوکوشیما را تحت نظر قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211656/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7