نشست کمپ دیوید، گامی بسوی جنگ سرد


تهران- ایرنا- پایگاه خبری چاینا دیلی در تحلیلی به بیان چرایی برگزاری نشست سه جانبه اخیر سران آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در کمپ دیوید می پردازد و می نویسد این گردهمایی نشان دهنده تشدید تلاش ها برای مقابله با ظهور چین در چارچوب های جنگ سرد است که به نوعی زمینه برای تضعیف ثبات منطقه ای را تهدید می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203236/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF