نخست وزیر ژاپن تور آفریقایی خود را پیش از اجلاس گروه ۷ آغاز کرد


تهران- ایرنا – فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن در راستای تور آفریقایی یک هفته ای خود به ۴ کشور و سنگاپور حدود ۳ هفته مانده به اجلاس گروه ۷ در هیروشیما وارد قاهره پایتخت مصر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096993/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF