نخست وزیر سابق ژاپن از دخالت کشورش در جنگ اوکراین انتقاد کرد


تهران- ایرنا- یوشیرو موری نخست وزیر سابق ژاپن از موضع حمایتی دولتش در قبال اوکراین و دخالتش در این جنگ انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009954/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF