مسافرت فضایی ارزان قیمت شرکت ژاپنی


تهران-ایرنا- شرکت ژاپنی مستقر در شمال این کشور قرار است پروژه مسافرت فضایی با قیمت ارزان را برای عموم آغاز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036824/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C