فیلیپین از توقیف قایق نظامی این کشور توسط چین خبر داد


تهران- ایرنا – فیلیپین با متهم کردن گارد ساحلی چین به توقیف قایق پشتیبانی نظامی این کشور در «دریای جنوبی چین»، آنچه را که «اقدامات بیش از حد متعرضانه چین در برابر ناوگانش» نامید، محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190619/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF