فنلاند: اتحادیه اروپا نباید وابستگی راهبردی به چین داشته باشد


تهران – ایرنا – نخست وزیر فنلاند هنگام آغاز دومین روز نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفته است که این نهاد نباید با آنچه “حکومت های خودکامه مانند چین خواند” روابط راهبردی و حیاتی برقرار کند و بدان وابسته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919068/%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF