عبور کشتی جنگی آمریکا از تنگه حساس تایوان خشم چین را برانگیخت


تهران-ایرنا- عبور کشتی جنگی آمریکا از تنگه حساس تایوان که ارتش ایالات متحده آن را فعالیت معمولی می‌نامد، خشم چین را برانگیخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990407/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA