ظرفیت‌های همکاری و افق روشن مناسبات تهران- جاکارتا


تهران- ایرنا- دوگانه روابط حسنه دیرینه و نقاط اشتراکات فراوان، تهران و جاکارتا را در یک مسیر قرار داده‌است تا در صدد همکاری افزون‌تر برایند. عضویت دو کشور در سازمان جهانی تجارت، جنبش غیرمتعهدها و گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (دی ۸)  نیز می‌تواند بستری برای افزایش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118932/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7