صادرات غلات روسیه به چین افزایش می یابد


تهران- ایرنا – کارشناسان مسائل بازرگانی معتقدند از آنجا که روسیه به دنبال ایجاد کریدوری زمینی با چین است احتمالا صادرات محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو را به چین افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109556/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF