شولتس و مکرون خواستار توازن در روابط تجاری اروپا و چین شدند


تهران- ایرنا- اولاف شولتس صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون خواستار برقراری توازن مجدد در روابط تجاری اروپا و چین شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85442279/%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF