شرکت چینی جاده ای میان ایران و روسیه می‌سازد


تهران- ایرنا – یک شرکت چینی تفاهمنامه ای برای احداث جاده ای میان ایران و روسیه برای ساخت تاسیسات جدید انرژی امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121108/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF