سفیر چین: پکن از حضور ترکیه در گروه بریکس استقبال می کند


تهران-ایرنا- سفیر چین در آنکارا در این مورد گفت: حضور ترکیه در گروه بریکس انگیزه جدیدی را برای گسترش توسعه کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند و ما از حضور ترکیه در گروه بریکس استقبال می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219020/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF