سفیر چین: ایران جایگاه مهمی در طرح کمربند-راه خواهد داشت


تهران – ایرنا – «چانگ هوآ» سفیر جمهوری خلق چین در تهران با اشاره به جایگاه تاریخی ایران در جاده ابریشم، تصریح کرد ایران در طرح جدید چین با عنوان کمربند-راه نیز نقشی مهم ایفا خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061404/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA