سفر مکرون به چین، آزمونی برای سنجش استقلال راهبردی اروپا از آمریکا


تهران- ایرنا- سفر اخیر رییس جمهوری فرانسه نه تنها با هدف توسعه روابط تجاری با چین به پکن و تاکید بر نقش این کشور برای خاتمه دادن به جنگ اوکراین انجام شد، بلکه می توان این سفر را آزمونی برای سنجش استقلال راهبردی اتحادیه اروپا از آمریکا تحلیل کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076531/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7