سفر آیت الله رئیسی به چین تاثیر زیادی بر وضعیت سیاسی بین المللی دارد


تهران – ایرنا – تحلیلگر سیاسی جهان عرب در گفتگو با ایرنا تصریح کرد که روابط جمهوری اسلامی ایران و چین سطحی و گذارا نیست بلکه روابطی راهبردی و براساس احترام متبادل و منافع مشترک است و سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن تاثیر زیادی بر وضعیت سیاسی بین المللی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031077/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C