سازمان ملل: «یک پهنه، یک راه» به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک می کند


تهران-ایرنا- چندین مقامات سازمان ملل در خصوص دهمین سالگرد «یک پهنه، یک راه» گفتند: این طرح ابتکاری سبب توسعه کشورهای در حال توسعه شده و نیز به تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کمک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249755/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9