سئول میزبان نمایشگاه تجهیزات دفاعی پیشرفته


تهران- ایرنا- آژانس دولتی تدارک تسلیحات کره جنوبی روز دوشنبه تصمیم دارد در اواخر ماه جاری میلادی نمایشگاه تجهیزات و قطعات تسلیحاتی با فناوری های پیشرفته دفاعی داخلی برگزار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137655/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87