روسیه: مانع کشتار بیشتر شدیم؛ چین: قطعنامه آمریکا بازی با کلمات بود


نیویورک – ایرنا- معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در پی وتوی قطعنامه آمریکا از سوی روسیه و چین گفت: با توی قطعنامه آمریکا مانع کشتار بیشتر فلسطینی ها شدیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85439318/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA